cyberb@kcyl (1)

kreatywni i bezpieczni w Internecie

REGULAMIN PROJEKTU CYBERBAKCYL – KREATYWNI I BEZPIECZNI W INTERNECIE

 1. Projekt „CyberBakcyl-kreatywni i bezpieczni w internecie” (zwany dalej

“CyberBakcyl”) jest projektem realizowanym przez Fundację Stan (zwaną dalej

“Organizatorem”).

 1. “CyberBakcyl” jest projektem finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w

ramach Programu Innowacyjna Edukacja.

 1. Udział w projekcie “CyberBakcyl” realizowanym przez Fundację Stan jest bezpłatny.

 

I CELE Projektu CyberBakcyl

 1. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci uczniom

młodszych klas szkoły podstawowej oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej w

szkołach biorących udział w projekcie, a także dostarczenie nauczycielom ankiet

badających wiedzę uczniów w tematach projektu oraz scenariuszy zajęć do

samodzielnej realizacji.

 1. Zajęcia projektu zostaną przeprowadzone w dwóch blokach tematycznych: „Smartfon

nigdy nie zasypia” oraz „Bądź panem swojego wizerunku”.

II ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja na zajęcia “CyberBakcyla” odbywa się on-line, poprzez stronę

internetową Cyberbakcyl – Kreatywni i bezpieczni w Internecie

(https://cyberbakcyl.pl/)

 1. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania liczby miejsc lub ogłoszenia zakończenia

rekrutacji.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest założenie konta oraz poprawne wypełnienie

formularza “zapisz klasę na na zajęcia” znajdującego się na stronie “CyberBakcyl”

przez nauczyciela za zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz zaakceptowanie

regulaminu zajęć.

 1. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia klasy do projektu wiąże się z otrzymaniem

kodu pozwalającego zalogować się na zajęcia prowadzone on-line.

 

III ZAJĘCIA

 1. Zajęcia prowadzone są w trybie on-line na platformie wskazanej przez organizatora.
 2. Nauczyciel może zarejestrować klasę na jedne z trzech zajęć oferowanych w

ramach dwóch bloków tematycznych.

 1. W trakcie trwania zajęć uczestnicy pozostają pod nadzorem nauczyciela w klasie.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia oraz

czynnego brania udziału w przygotowanych przez niego aktywnościach.

 1. W szczególnych przypadkach Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu

bądź godziny odbywania się zajęć określonych w programie. O ewentualnych

 

zmianach uczestnicy zajęć zostaną poinformowani z wyprzedzeniem drogą e-

mailową.

 1. W razie odwołania zajęć „CyberBakcyla” Organizator zobowiązuje się do

zorganizowania zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem odwołania zajęć z

przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku zajęcia nie będą

powtórzone.

 1. Zajęcia on-line odbywają się poprzez program do komunikacji internetowej, za

pomocą linków przesłanych nauczycielom po założeniu konta i wyborze tematu oraz

terminu zajęć “CyberBakcyla”.

 1. Organizator nie zapewnia sprzętu elektronicznego, ani dostępu do Internetu

uczestnikom projektu.

IV Przetwarzanie danych osobowych

 1. Rekrutacja do projektu “CyberBakcyl” odbywa się za pośrednictwem i formularzy

internetowych zamieszczonych na stronie internetowej projektu.

 1. Nauczyciel zgłaszający klasę biorącą udział w projekcie, wypełnia formularz

elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej, wyrażając tym samym zgodę na

gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dzieci

uczestniczących w zajęciach przez Fundację Stan.

 1. Do praw i obowiązków Fundacji Stan związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem

danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. Fundacja Stan zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są

przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Zgłoszenie wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu rejestracyjnym,

powoduje, iż dalsze uczestnictwo w zajęciach “CyberBakcyl” przez klasę jest

niemożliwe i w związku z tym równoważne z rezygnacją z uczestnictwa.

 1. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w formie

zdjęć udostępnianych na stronie “Cyberbakcyl” oraz mediach społecznościowych

“CyberBakcyla”.

 1. Nauczyciel wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej “CyberBakcyla”

drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty

elektronicznej.

 1. Administratorem bazy danych osobowych wymienionych w pkt. 1-4 cz. IV niniejszego

regulaminu jest Fundacja Stan, nr KRS 0000563218, siedziba: Nowy Świat 55 / 9, 00-

042 Warszawa, Polska.